Campus Felinarium

International courses for cat breeders and cat lovers

Welcome to Ursa minor  - For cat lovers and cat breeders

Course Ursa minor is independent from other courses of Campus Felinarium. There is no pretermined order.

Ursa minor is available in
English
Deutsch (bitte etwas nach unten scrollen)
Svenska (skrolla ner för information på svenska)
Česky (přejděte dolů a získejte informace v češtině)

We plan in next future Ursa minor in:
Chinesisch / Mandarin  中文 / 普通话
Italia

 

 


English
A course for cat lovers as well as for cat breeder. In seven weeks you will learn about the topics mentioned below. Every week you will get texts to read and homeworks to do. When you have done all homeworks from all weeks with an „Approved“, you will get both a specific certificate which confirms that you have successful passed this course and a star-button you can put on your webpage.

Course content (notes):
The Cat, anatomy, development of the cat, cat communication, socialisation
Buying a cat, general information, monetary issues, contract and paperworks
Needs of the cat, moving in, enrichment, cats and fresh air, health care, veterans
Cat nutrition, BARF
Presentation of breeds, cat shows, showing a cat, EMS-system
Cat colours, colour development in pointed cats
Pedigree education, basic knowledge of cat breeding

Sign up for Ursa minor:
With signing up for Ursa minor you accept the conditions. You will be put up on the waiting list and you will get an email when a course place is available for you. Payment is to be done when you accept the offered course place. The price for Ursa minor will be 54 € plus plus eventually costs for bank transfer. This price might change. Payment datas will be send with the invitation email. No payment is to be done before you accept the invitation email.

If you have questions, contact marionzimmermann@gmx.net


If you meet the sentence: "Sie haben nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben" that is in English "You have not completed all mandatory fields. Please check your your entries"
Om du får meddelandet: "Sie haben nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben", på svenska "Du har inte fyllt i alla obligatoriska fält. Kontrollera ditt formulär" - då ska du kontrollera att du fyllt i korrekt.

Pokud se vám objeví v němčině věta  "Sie haben nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben" v češtině to znamená "Nevyplnili jste všechna povinná pole. Zkontrolujte prosím své údaje" 

When your sign-up message has arrived, you will get an answer back inbetween 24 hours.

---


Kurs Ursa minor ist unabhängig von den anderen Kursen von Campus Felinarium. Es gibt keine vorgegebene Reihenfolge


Deutsch
Ein Kurs für Katzenliebhaber sowie für Katzenzüchter. In sieben Wochen lernen Sie die unten genannten Themen kennen. Jede Woche erhalten Sie Texte zum Lesen und Hausaufgaben. Wenn Sie alle Hausaufgaben aller Wochen mit einem „Bestanden“ erledigt haben, erhalten Sie sowohl ein spezifisches Zertifikat, das bestätigt, dass Sie diesen Kurs erfolgreich bestanden haben, als auch einen Stern-Button, den Sie auf Ihre Webseite setzen können.

Kursinhalt (Notizen):
Die Katze, Anatomie, Entwicklung der Katze, Katzenkommunikation, Sozialisation
Kauf einer Katze, allgemeine Informationen, Geldfragen, Verträge und Formalitäten
Bedürfnisse der Katze, Einzug, Bereicherung, Katzen und frische Luft, Gesundheitsvorsorge, Veteranen
Katzenernährung, BARF
Präsentation von Rassen, Katzenausstellungen, Ausstellen einer Katze, EMS-System
Katzenfarben, Farbentwicklung bei pointed Katzen
Information über Stammbäume, Grundkenntnisse der Katzenzucht

Anmeldung zum Kurs Ursa minor
Mit der Anmeldung für Ursa minor akzeptieren Sie die Bedingungen (siehe Conditions). Sie werden auf die Warteliste gesetzt und erhalten eine E-Mail, wenn ein Kursplatz für Sie verfügbar ist. Die Zahlung erfolgt, wenn Sie den angebotenen Kursplatz annehmen. Der Preis für Ursa minor beträgt 54 € plus zuzüglich eventueller Kosten für Banküberweisung. Dieser Preis kann sich ändern. Zahlungsdaten werden mit der Einladungs-E-Mail gesendet. Es muss keine Zahlung erfolgen, bevor Sie die Einladungs-E-Mail annehmen.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an marionzimmermann@gmx.net

 ---


Kursen Ursa minor är oberoende av andra Campus Felinariums kurser. Det finns ingen bestämd ordning i vilken de olika kurserna måste följas.

Svenska
En kurs för kattälskare såväl som för kattuppfödare. Under sju veckor får du lära dig om de ämnen som är listade härnedan. Varje vecka får du nya texter att läsa och veckouppgifter att lösa. När du blivit Godkänd på samtliga veckouppgifter från alla veckorna, får du dels ett särskilt intyg (som bekräftar att du med framgång följt kursen) och en kursstjärna som du kan ladda upp på din hemsida.

Kursens innehåll:
Katten, anatomi, hur katten utvecklas, kattkommunikation, socialisering
Köpa/skaffa katt, allmän information, ekonomi, kontrakt, viktiga papper
Kattens behov, katten flyttar in, berikning, katter och frisk luft, hälsovård, veteraner
Utfodring av katter, BARF
Raspresentation, kattutställningar, att ställa ut katt, EMS-koderna
Kattfärger, färgutvecklingen hos maskade katter
Hur man läser en stamtavla, de första grunderna i kattuppfödning

Anmälan till kurs Ursa minor:
När du anmäler dig till kursen Ursa minor, accepterar du villkoren (conditions). Du sätts upp på en kölista och du får ett mejl när det finns en kursplats åt dig. Kursavgiften ska betalas när du tackar ja till den erbjudna platsen. Kursavgiften för Ursa minor är för närvarande 54 EUR + eventuella avgifter för banköverföring. Kursavgiften kan komma att ändras. Information om hur du betalar, sänds i samma mejl som inbjudan. Du ska inte betala kursavgiften innan du tackat ja till den erbjudna kursplatsen.

Om du har frågor, kontakta marionzimmermann@gmx.net


-----

Kurz Ursa minor je nezávislý na ostatních kurzech Campus Felinarium. Neexistuje žádný předurčený řád.


Česky

Kurz je určený pro majitele a chovatele koček. Během sedmi týdnů získáte znalosti na témata vyjmenovaná níže.  Každý týden obdržíte studijní materiály k prostudování a následně související domácí úkoly. Pokud obdržíte za všichni domácí úkoly známku „Schváleno“, na konci kurzu získáte jak certifikát, potvrzující úspěšné absolvování kurzu, tak i odpovídající hvězdičku, kterou můžete umístit na svou webovou stránku.

Náplň kurzu :
Kočka, její anatomie, vývoj kočky, komunikace koček, socializace
Koupě kočky, obecné informace, finanční záležitosti, smlouva a papírování
Potřeby kočky, stěhování, enrichment, kočky a čerstvý vzduch, zdravotní péče, starší kočky
Výživa koček, B.A.R.F
Plemena koček, vývoj zbarvení u koček s odznaky
Jak pracovat s rodokmenem, základní znalosti chovu
 
Přihlášení na kurz Ursa minor:
Přihlášením na kurz Ursa minor zároveň souhlasíte s podmínkami (Conditions). Po přihlášení budete zařazeni na čekací listinu a až bude v kurzu volné místo, obdržíte od nás informační e-mail. Poté, až nám e-mailem potvrdíte svou účast na kurzu, zaplatíte jednorázový poplatek. Cena kurzu Ursa minor činí 54 Euro plus případné náklady na bankovní převod. Campus Felinarium© si vyhrazuje právo změnit cenu kurzu. Údaje k platbě obdržíte e-mailem spolu s pozvánkou na kurz. Dokud neobdržíte pozvánku na kurz včetně všech údajů, prosím, neprovádějte žádnou platbu.

V případě dotazů kontaktujte marionzimmermann@gmx.net